Rammevilkår

Anbefalinger
Stiftelsesforeningen har utarbeidet en anbefaling vedrørende god styring og ledelse av stiftelser.

Dokumentet kan hentes her.

Foreningen har som målsetning å utvikle nye anbefalte standarder for forvaltning og drift av stiftelser.

Lover
Lov om stiftelser
Lov om finansforetak og finanskonsern

Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet

Uttalelser

Fra Stiftelsestilsynet

Fra Finanstilsynet

Stiftelsesklagenemnda

Informasjon om vedtak truffet av Stiftelsesklagenemda vil bli lagt ut her.

Stiftelsesklagenemnda er oppnevnt frem til 1. juli 2019 og består av følgende medlemmer og varamedlemmer:

  • Leder: Fylkesnemndsleder Hanne Ombudstvedt, Ski
  • Varamedlem: Professor Johan Giertsen, Bergen
  • Medlem: Førstelektor Henning Sollid, Tromsø
  • Varamedlem: Leder Anne Danielsen Wood, Bærum
  • Medlem: Forsker Caroline D. Ditlev-Simonsen, Oslo
  • Varamedlem: Professor Morten Øgård, Kristiansand

Link: https://lottstift.no/stiftelsestilsynet/klage/