Velkommen til Stiftelsesforeningen

Stiftelsesforeningen er en uavhengig interesseorganisasjon for stiftelser.                            Medlemskap i  foreningen er åpen for alle kategorier stiftelser. Foreningen arbeider for gode rammevilkår for stiftelser.

Lov om stiftelser favner alle typer stiftelser enten de organiserer eller drifter en virksomhet, eller deler ut pengegaver. Stiftelsesforeningens rolle er å være et bindeledd mellom stiftelsene og myndighetene.

Foreningen har flere formål:

  • Synliggjøre og øke forståelsen for stiftelsesinstituttet og stiftelsers samfunnsnyttige rolle
  • Bidra til forutsigbare rammevilkår for opprettelse og drift av stiftelser
  • Utgjøre et forum for utveksling av informasjon mellom stiftelser
  • Være en informasjonskilde for stiftelser
  • Bidra til å styrke stiftelsenes omdømme
  • Bidra til at det utløses større allmennyttige kapital
  • Bidra til å bevare stiftelsenes uavhengighet i forhold til myndigheter og samfunnet forøvrig

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal fremme forslag til endringer i stiftelsesloven fra 2001. Stiftelsesforeningen vil spille en aktiv rolle i dette lovarbeidet. Vår hovedoppgave er å ivareta stiftelsenes interesser. Medlemmene av foreningen vil bli trukket      aktivt inn i prosessen.